Przyjmowanie i załatwianie spraw

Każdy obywatel ma prawo składania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą (art. 63 Konstytucji RP).

Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

- ustnie do kierownika:

- codziennie w godzinach pracy jednostki,

- we wtorki od 15.30 do 16.00,

- za pośrednictwem ePUAP,

- listownie na adres: Dzienny Dom „Senior-WIGOR”, ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów,

- pismem złożonym osobiście w pokoju administracyjnym codziennie w godzinach pracy Dziennego Domu.

WAŻNE:

Skargi i wnioski zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z §8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. Ponadto w myśl art. 239 §1 KPA w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ może podtrzymać swojej poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się w zgodzie z przepisami:

- Działu VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,

- przepisów wewnętrznych.

Przedmiotem skarg może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez Dzienny Dom albo jej pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosków mogą być w szczególności, dotyczące Dziennego Domu, sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności.